หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
    

" ท่านจะรู้ถึงคุณค่าและสามารถ ใช้เวลาที่ผ่านไปในแต่ละวินาที
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด "

ความสำคัญของหลักสูตร
     เวลาเป็นทรัพยากรที่ทุกคนได้รับการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด ไม่ว่าท่านจะเป็นใครทุกท่าน มีเวลา 24 ชั่วโมงต่อ 1 วัน และ 365 วันต่อ 1 ปี อีกทั้งเวลาเป็นทรัพยากรที่หมดไปเรื่อยๆ ไม่สามารถเก็บ ออมหรือจัดการได้เหมือนกับทรัพยากรประเภทอื่นๆ ดังนั้นการบริหารเวลาที่ดีจึงได้แก่ ความสามารถที่จะ ใข้เวลาแต่ละช่วงที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิต
     ความสามารถในการบริหารเวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะทำให้บุคคลผู้นั้นประสบความ สำเร็จและมีความสุขในชีวิตดังที่ปรารถนา หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ เด็ก ควรจะได้รับการเรียนรู้เรื่องของเวลาเพื่อเป็นพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ ผู้ใหญ่ ควรจะเข้าอบรมหลักสูตรนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพชีวิตที่เป็นอยู่เพื่อให้มีชีวิตที่สมดุลในเรื่องงาน และเรื่องครอบครัว รวมทั้งเพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอันนำไปสู่การพัฒนาชีวิต ในทุกๆ ด้าน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. เข้าใจถึงคุณค่าของเวลาที่มีต่อชีวิต
2. ความเครียดลดลง
3. เรียนรู้ที่จะวางแผนการใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม
4. มีเวลาให้กับบุคคลและกิจกรรมที่ท่านรักมากขี้น
5. จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ ได้
6. ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us