หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 

" เพื่อการมีสมาธิ ความจำดี กล้าแสดงออก
มีความรักและเมตตามีสุขภาพแข็งแรง "

หลักการและเหตุผล
          
มนุษย์เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีดีอยู่ในตัวเอง แต่ก็มักไม่มีความเชื่อศรัทธาในความ สามารถของตนเอง ไม่รู้จักคุณค่าและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นเหตุให้เกิดการไปพึ่งพาสิ่ง อื่นแทน หากคนเราเห็นคุณค่าของตัวเองและสามารถกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเอง โดยนำศักยภาพภาย ในที่มีอยู่อย่างมากออกมาใช้ให้มากที่สุดและอยู่ตลอดเวลา ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์มีความสุขในทุก สถานการณ์ และมีความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตทั้งหน่วยงานและประเทศชาติ

ศักยภาพของตนเองที่ควรปลูกฝังและพัฒนาอยู่เสมอ มี 4 ประการ คือ
         
 1. พลังจิต
          2. พลังสมาธิ
          3. พลังปัญญา หรือพลังความคิด
          4. พลังความดี/ความรัก หรือทัศนคติทางบวก


ัตถุประสงค์
          
มุ่งหมายพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น และกลายเป็นทรัพยากรอัน มีค่าของครอบครัว สังคม และประเทศชาติในทุก ๆ ด้าน

วิธีการที่นำมาใช้
          โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมด้วยกระบวนวิชาการสั่งจิตใต้สำนึก เพื่อพัฒนาพลังพื้นฐานแห่ง ความสำเร็จ 4 ประการคือ พลังจิต พลังสมาธิ พลังปัญญา และพลังแห่งความรักหรือความคิดทางบวก


ประโยชน์ที่ได้รับ
          1. เพื่อความเชื่อมั่นในตนเอง
          2. เพื่อเพิ่มสมาธิในการเรียน
          3. เพื่อความคิดในทางบวก
          4. เพื่อความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
          5. เพื่อกำลังใจ รู้จักพึ่งพาตัวเอง
          6. เพื่อคลายความเครียด อารมณ์สดชื่น ใจเย็นลง
          7. มีความรัก ความเมตตา  อบอุ่น กตัญญูรู้คุณ 


เนื้อหาและหลักสูตร
          เรียนรู้ถึงธรรมชาติของเด็กเยาวชนที่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ วิธีการสั่งจิตใต้สำนึก ขั้นพื้นฐาน วิธีการสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นในตนเอง อำนาจแห่งพลังจิตทางบวก พลังสมาธิ การปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีลงสู่จิตใต้สำนึก วิธีการพัฒนาพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ (Creative) การพัฒนาทักษะการคิด วิจารณญาณ การบริหารเวลา การฝึกความจำ และเทคนิคการเรียนให้เก่ง การสร้างความรักและเมตตา

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us