หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 " ท่านจะได้พบกับวิทยาการใหม่ และพลังแห่ง ENGRAM
ซึ่งหลบซ่อนอยู่ในจิตไร้สำนึก ด้วยวิธีการไดอะเนติกส ์"

หลักการและเหตุผล
          
มนุษย์เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีดีอยู่ในตัวเอง แต่ก็มักไม่มีความเชื่อศรัทธาในความ สามารถของตนเอง ไม่รู้จักคุณค่าและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นเหตุให้เกิดการไปพึ่งพาสิ่ง อื่นแทน หากคนเราเห็นคุณค่าของตัวเองและสามารถกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเอง โดยนำศักยภาพภาย ในที่มีอยู่อย่างมากออกมาใช้ให้มากที่สุดและอยู่ตลอดเวลา ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์มีความสุขในทุก สถานการณ์ และมีความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตทั้งหน่วยงานและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์
  
        มุ่งหมายพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น และกลายเป็นทรัพยากรอัน มีค่าเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไปในทุกด้าน และเป็นการฝึกพัฒนาพลังจิตใต้สำนึกและจิตเหนือสำนึกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทั้งคนในครอบครัว ในองค์กร และในสังคม

ประโยชน์ที่ได้รับ
          
1. เพื่อความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น
          2. เพื่อสมาธินิ่งมั่นคง
          3. เพื่อความจำแบบสร้างสรรค์ดีขึ้น
          4. เพื่ออารมณ์ จิต และกายที่ดี
          5. เพื่อจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง

         
6. การเพิ่มข้อมูลและความคิดทางบวก

          7. การสร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกายและจิตใจ

          8. การสะกดจิตเพื่อความผ่อนคลาย


เนื้อหาและหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
       
   1. ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย
               1.1 ธรรมชาติแห่งพลังจิตใต้สำนึก 12 ประการ
               1.2 ศูนย์รวมแห่งพลังงานในร่างกาย
               1.3 ราศึทางโหราศาสตร์กับตำแหน่งจักระในร่างกาย
               1.4 เคล็ดลับโบราณเกี่ยวกับพลังจิต
               1.5 การควบคุมดูแลธาตุต่างๆ ในร่างกาย
               1.6 การดูแลสุขภาพโดยอาศัยจักระ และระบบธาตุในร่างกาย
               1.7 วิธีการทดสอบพลังจิตรูปแบบต่างๆ
               1.8 ทฤษฎีความจำ
               1.9 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสั่งจิตใต้สำนึก
               1.10 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย
          2. ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
               2.1 การฝึกสร้างศูนย์สมบูรณ์
               2.2 การใช้พลัง Aura ผ่านจินตนาการเพื่อปรับสภาพจิตใต้สำนึก
               2.3 ฝึกสมาธิ และฝึกให้จิตใจรวมตัว
               2.4 ฝึกพลังแห่งสายตา
               2.5 ฝึกพลังปราณ
               2.6 ฝึกทดสอบสภาวะจิตรูปแบบต่าง ๆ
               2.7 ฝึกการชักนำจิตรูปแบบต่าง ๆ
               2.8 ฝึกความจำโดยใช้จินตนาการช่วยจำ
               2.9 จิตเหนือสำนึกกับความคิดสร้างสรรค์
          

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us