หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ลงทะเบียน
คำถามยอดฮิต
เทปและหนังสือดี
ศิษย์เก่าเล่าว่า
ติดต่อกับเรา
แผนที่สถาบัน
TISAR In Singapore
Healthy Ways

 
การสั่งจิตใต้สำนึก 1
การสั่งจิตใต้สำนึก2
การสั่งจิตใต้สำนึก3
การสั่งจิตใต้สำนึก
หลักสูตรเด็ก/เยาวชน
พลังแห่งความสำเร็จไร้ขีดจำกัด (The GUP)
ฮวงจุ้ย
โหวงเฮ้ง/นรลักษณ์วิทยา
ดวงจีน
สมาธิระบบ
พลังธรรมชาติ
การบริหารเวลา
เทคนิคการเข้าไปนั่ง
ในหัวใจคน
E.Q. สำหรับนักบริหาร
ไพ่ทาโร่พยากรณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด
(Creative Thinking)
ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ทางการบริหาร
การเสริมภาพลักษณ์องค์กรขีดสมรรถนะสูง
8 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
พลังจิตพิชิตยอดขาย
อำนาจชักจูงและเสริมแรงผู้อื่น (Empowerment)
พิชิตเวลาชนะเป้าหมาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
ความลับสู่ความสุข
การบริหารเวลา (Time Daily Management)
การสื่อสารเพื่อเป้าหมายองค์กร
จิตเด้งจุดประกายชีวิต
 

" ช่วยปรับสภาพจิตใจให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมและสังคมได้
สร้างความเขื่อมั่นให้ตนเอง "

หลักการและเหตุผล
          
มนุษย์เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีดีอยู่ในตัวเอง แต่ก็มักไม่มีความเชื่อศรัทธาในความ สามารถของตนเอง ไม่รู้จักคุณค่าและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นเหตุให้เกิดการไปพึ่งพาสิ่ง อื่นแทน หากคนเราเห็นคุณค่าของตัวเองและสามารถกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเอง โดยนำศักยภาพภาย ในที่มีอยู่อย่างมากออกมาใช้ให้มากที่สุดและอยู่ตลอดเวลา ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์มีความสุขในทุก สถานการณ์ และมีความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตทั้งหน่วยงานและประเทศชาติ การสั่งจิตใต้สำนึกในขั้นที่ 1 จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมี กาย จิต และสมองที่มีพลังและนำพาผู้เข้า อบรมสามารถพึ่งพาตนเองได้

ศักยภาพของตนเองที่ควรปลูกฝังและพัฒนาอยู่เสมอ มี 4 ประการ คือ
         
 1. พลังจิต
          2. พลังสมาธิ
          3. พลังปัญญา หรือพลังความคิด
          4. พลังความดี/ความรัก หรือทัศนคติทางบวก


วัตถุประสงค์
        
  มุ่งหมายพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น และกลายเป็นทรัพยากรอัน มีค่าเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไปในทุกด้าน

วิธีการที่นำมาใช้
          โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมด้วยกระบวนวิชาการสั่งจิตใต้สำนึก เพื่อพัฒนาพลังพื้นฐานแห่ง ความสำเร็จ 4 ประการคือ พลังจิต พลังสมาธิ พลังปัญญา และพลังแห่งความรักหรือความคิดทางบวก


ประโยชน์ที่ได้รับ
          
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสมาธิ มีความ รับผิดชอบในชีวิตและหน้าที่การงานดีขึ้น สามารถบริหารเวลาได้ดีขึ้น มีความรักความผูกพันต่อเพื่อน ร่วมงานและต่อองค์กร สามารถแก้ปัญหาและพัฒนากรอบความคิดได้อย่างเป็นระบบ มีความอดทน และมุ่งมั่น และสามารถใช้กระบวนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนี้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจ วิชาการอื่นๆ ได้ดี คลายความเครียด อารมณ์สดชื่น สุขภาพดี อ่อนวัย และประสบผลสำเร็จมากขึ้น ในเรื่อง การงาน การเงิน และพัฒนาทางสมอง

เนื้อหาและหลักสูตร
          
เรียนรู้ถึงธรรมชาติของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ วิธีการสั่งจิตใต้สำนึก ขั้นพื้นฐาน วิธีการสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นในตนเอง อำนาจแห่งพลังจิตทางบวก การปลูกฝังอุปนิสัยที่ สำคัญลงสู่จิตใต้สำนึก วิธีการพัฒนาพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ (Creative)

(C)Copyright by Tisar Institue : Web Master by S.Suksumek
Home About us Course Register Contact us